Custom Nenox Knife! Shin-Bone Blue Handle Japanese Yanagi

Special ordered NENOX Shin-Bone Blue Handle Japanese Yanagi! Want your own custom Nenox knife? Email us at custserv@korin.com

1236159_10151836798234304_2106708069_n