Throw back Thursday! Master Doi working on his most prized Hayate line.

Throw back Thursday! Master Doi working on his most prized Hayate line.

 10731497_297850293742508_331284824_n